PFAS in de (water)bodem

28 januari 2022

PFAS staat voor Poly- en PerFluorAlkyl Stoffen, een grote groep niet-afbreekbare stoffen die vanwege de vet-, vuil- en stofafstotende eigenschappen in veel producten worden toegepast. Daarnaast kunnen PFAS een negatief effect hebben op gezondheid en milieu.

PFAS bevindt zich op verontrustend veel plekken in onze leefomgeving, zoals in de bodem, in oppervlakte- en grondwater en in de lucht. Door het grootschalige gebruik en de hoge mobiliteit vormen PFAS een bedreiging voor de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater en daarmee ons drinkwater en onze voedselvoorziening. De huidige wetgeving heeft enorme impact op de verwerking van grond en bagger.

Op 13 december 2021 is een geactualiseerde versie van het handelingskader PFAS voor hergebruik van grond en baggerspecie gepubliceerd als bijlage bij de kamerbrief 2021Z23287. Vanaf deze datum kan de uitvoeringspraktijk van het gewijzigde handelingskader gebruik maken. Er zijn op basis van de afgeronde onderzoeken geen ander toepassingswaarden opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn het loslaten van het onderscheid tussen toepassing boven en onder grondwaterniveau en het opnemen van definities voor uitschieters en wanneer sediment delend is.

Laat u door De Klinker Milieu Adviesbureau zo goed mogelijk adviseren over eventueel bodemonderzoek naar PFAS. Wij hebben de expertise, de contacten en zijn onafhankelijk zodat we u van het best mogelijke advies kunnen voorzien.