Infrastructureel civieltechnisch onderzoek

Asfaltonderzoek

Funderingsonderzoek

Hydrologisch onderzoek (k-waarde bepaling)

De kennis van de bodemkundige en hydrologische situatie is de basis voor vele vormen van planontwikkeling. Een bodemkundig hydrologisch onderzoek beschrijft de bodemopbouw, het verloop van de grondwaterstanden, doet uitspraken over de geschiktheid voor infiltratie en beschrijft het oppervlaktesysteem. De Klinker Milieu Adviesbureau heeft de kennis en de materialen in huis voor een onderzoek naar het vaststellen van de k-waarde. Hiermee wordt inzicht verkregen voor de mogelijkheden om bijvoorbeeld het hemelwater af te koppelen van het rioleringsstelsel en te infiltreren in de bodem.
Tevens krijgt u inzicht in de waterhuishouding en daarbij de doorlatendheidsfactoren van bodemlagen die van belang zijn met betrekking tot de ontwerphoogten, vijverpartijen, wadi’s of ontwateringssystemen.

Grondwatermeetnetten

Grondwatermeetnetten vormen de basis voor het stedelijk grondwaterbeheer. De Klinker Milieu Adviesbureau kan deze meetnetten aanleggen, onderhouden en bemeten. Onze adviseurs zijn ervaren in het verzamelen, valideren en analyseren van deze data.

Een meetnet bestaat uit  het monitoren van peilbuizen waarvan de gegevens op een toegankelijke manier worden opgeslagen. Het ontwerp en de meetfrequentie worden bepaald aan de hand van uw doelstellingen.

De keuze van een geschikte meetmethode is maatwerk. De Klinker Milieu Adviesbureau biedt de totaaloplossing voor meten, valideren, onderhoud, dataopslag en presentatie.

 

Vragen of meer informatie? Wij helpen je graag!