Milieukundige begeleiding bij saneringen

Opstellen saneringplan of indienen BUS-melding

Voordat een sanering kan beginnen moet eerst een saneringsplan worden opgesteld. In het saneringsplan staan afspraken over de saneringsmethode, de voortgang en het te behalen eindresultaat, maar ook afspraken die zijn gemaakt tussen initiatiefnemer en het bevoegd gezag. Het is ook een gedetailleerd document voor bestek, aanbesteding en uitvoering.

In enkele gevallen kan worden volstaan met een standaard-aanpak van de sanering en kan in plaats van een saneringsplan een BUS-melding worden ingediend. Ook dit kan De Klinker Milieu Adviesbureau voor u verzorgen. Evenals het contact met het bevoegd gezag (provincie, omgevingsdienst of gemeente).

De Klinker heeft een ruime kennis op het gebied van saneringstechnieken en het plaatselijke bodembeleid. Het beleid aangaande bodemsanering verandert continue. Door het aandragen van meestal creatieve, maar vooral praktische oplossingen, levert De Klinker een duidelijke en probleemoplossende bijdrage.

Uitvoer bodemsanering

Bij de uitvoering van zowel kleine als grote bodemsaneringsprojecten worden onze medewerkers ingezet voor de directievoering en/of de milieukundige begeleiding. De milieukundige begeleiding kan bestaan uit de processturing en/of de verificatie.
De Klinker Milieu Adviesbureau is erkend voor de BRL SIKB 6000, protocol 6001 (Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden).

Vragen of meer informatie? Wij helpen je graag!